دفتر خانه 68 مرند

تبادل اطلاعات

الحاق قبض تخلیه در سند انتقال قطعی غیر منقول


چندی پیش یکی از دوستان سردفتر از استان آ. غربی سوالی مطرح فرمودند که در نوع خود قابل تامل است . لذا بدینوسیله سوال مطروحه جهت استحضار دوستان اعلام  و نظر ارشادی هم قطاران مورد استدعاست .

طرح سوال :

یکی از بانکهای خصوصی سند رهنی در دفتر تحت تصدی دوستمان تنظیم نموده است و همزمان سند وکالت نیز نسبت بمورد رهن اخذ کرده است پس از چند سالی بانک مورد بحث از مورد رهن فک و باستناد وکالت مورد رهن را پس از اخذ مجوزهای قانونی و پرداخت حقوق دولتی بنام خود منتقل نموده است . اخیر در بحث تخلیه با مشگل مواجه شده و از دفتر تنظیم کننده سند در خواست میکند( باسنتاد وکالتنامه ای که قبلا اخذ نموده است و باستناد آن مورد وکالت را بنام خود منتقل نموده ) نسبت به سند تنظیمی قبض تخلیه صادر کند .

بنظر حقیر بانک مربوطه بایستی جهت تخلیه و تحویل دادخواست تخلیه ـ تقدیم مرجع تمیز حق ـ نماید

نظر ارشادی دوستان چه خواهد بود ؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 17:10  توسط سید حسن سید باقری  |