دفتر خانه 68 مرند

تبادل اطلاعات

آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 1: نقل و انتقال و تغییر مالکیت وسایل نقلیه به موجب سند رسمی تنظیم در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال، گواهی اداره راهنمائی و رانندگی مبنی بر تعویض پلاک را اخذ و با رعایت  ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و این آئین نامه وسایر مقررات جاری مبادرت به تنظیم و ثبت سند نمایند.

ماده 2-مالک وسیله نقلیه و یا وکیل رسمی وی مکلف است به منظور بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک و پرداخت جرائم و دیون معوقه ناشی از تخلفات رانندگی خودرو و تعویض پلاک به نام خریدار به ادارات راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی مراجعه نماید.

ماده 3-اداره راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده مکلفند پس از تعویض پلاک به نام خریدار، گواهی لازم حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه را صادر و متعاملین را جهت تنظیم سند رسمی انتقال  به دفتر  اسناد رسمی هدایت نمایند گواهی صادره دلیل مالکیت خریدار نمیباشد و از تاریخ صدور به مدت 2 ماه معتبر بوده و درصورت عدم تنظیم سند رسمی، فروشنده یا وکیل رسمی وی مکلف است جهت تمدید مدت اعتبار گواهی فوق الذکر به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید.

تبصره1: راهنمائی و رانندگی باید در شناسنامه های خودرو  برای درج شماره سند تنظیمی انتقال و نام فروشنده آن ونیز انعکاس موضوع رهن  ویا شروط ضمن العقد و شرط خیار محلی را اختصاص دهد

تبصره 2: تحویل و ارسال کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی یا مراکز مجاز به آدرس خریدار قبل از  گواهی تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس میشود ممنوع خواهد بود.

تبصره3: در صورتیکه زمان انقضای مدت اعتبار کمتراز 10 روز باشد با قبول مسئولیت منتقل الیه و ذکر مراتب در سند تنظیمی نیازی به اعاده گواهی به مراکز تعویض پلاک نخواهد بود .

تبصره4: چنانچه بنا به دلایل قانونی تنظیم سند انتقال رسمی  امکان پذیر نباشد با گواهی دفتر اسناد رسمی – راهنمائی و رانندگی یا مراکز مجاز موظفند نسبه به فک پلاک جدید و اعاده و نصب پلاک قبلی فروشنده اقدام و عملیات تعویض پلاک را کان لم یکن نمایند

 

ماده 4- فک و تعویض پلاک منوط به ارائه مدارک زیر است :

الف: مدارک هویت (شناسنامه و کارت ملی متعاملین و درصورت مراجعه وکیل ،وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران)

ب : مداک مالکیت ( سند کمپانی - سند مالکیت رسمی  تنظیمی در دفتر اسناد رسمی – برگ مزایده وسایل نقلیه دولتی)

پ:  مفاصا حساب و یا گواهی عدم خلاف وسایر دیون معوقه وسیله نقلیه ناشی از تخلفات رانندگی وعوارض تاپایان سال قبل

ت: بیمه نامه معتبر شخص ثالث موضوع ماده 19 قانون قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اردیبهشت 87 مجلس شورای اسلامی

 

 ماده 5- چنانچه تعداد خریداران بیش از یک نفر باشد پلاک با توافق آنان به نام یک نفر صادر و نام بقیه خریداران باید در شناسنامه خودرو درج گردد.در این صورت خریداران مسئولیت تضامنی جهت استفاده وسیله نقلیه خواهند داشت .

تبصره- نقل و انتقالات بین مالکین مشاعی در صورتی که دارنده پلاک تغییر نکند نیاز به گواهی و تائیدیه راهنمائی و رانندگی ندارد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر مصدق سند انتقال مشاعی را جهت ثبت در سوابق  به اداره راهنمایی و رانندگی  یا مراکز مجاز ارسال نمایند

ماده 6- پس از تعویض پلاک و انتقال وسیله نقلیه در دفتر اسناد رسمی، شماره پلاک فک شده به مدت یکسال برای فروشنده در سیستم راهنمایی و رانندگی محفوظ می باشد مگر این که هنگام فک پلاک مالک آن انصراف خود را از استفاده بعدی اعلام نماید. در هرحال زوج پلاک فک شده معدوم میگردد.

ماده 7-هر کس وسیله نقلیه خود را بدون تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک منتقل نماید مسئول کلیه تخلفات ارتکابی می باشد.

ماده 8- تنظیم اسناد اجاره و رهن، نیاز به تعویض پلاک ویا مجوز نداشته و پس از تنظیم سند، مراتب توسط دفتر اسناد رسمی ضمن درج در شناسنامه مالکیت به اداره راهنمایی و رانندگی جهت ثبت در سامانه وسوابق  اعلام می گردد.

تبصره 1- راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک قبل از فک رهن مجاز به تعویض پلاک نمی باشد.

ماده9: تنظیم سند تقسیم نامه واقاله در دفاتر اسناد رسمی نیازی به تعویض پلاک نداشته لیکن راهنمائی و رانندگی مکلف است نسبت به تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت بنام ذینفع با رعایت سایر مواد این آئین نامه اقدام نماید.

ماده 10: تعویض پلاک بدون رعایت کامل ماده 4 ممنوع و مستوجب مسئولیت و تخلف انتظامی و اداری است و اقدام کننده مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت خواهد بود 

ماده 11- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارایه امکانات لازم در مناطقی که مراکز تعویض پلاک مناسب وجود داشته باشند از سازمان ثبت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را درخواست نماید.

ماده 12-تعیین حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک با توجه به حجم معاملات و امکانات موجود در مراکز طبق لیست و جداول نوبت دهی کانون سردفتران و در استان هایی که کانون سردفتران تشکیل نشده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صورت خواهد گرفت و ابلاغ سیار سردفتر توسط اداره کل ثبت استان صادر می گردد

ماده13: در مناطقی که در اجرای این ماده  دفاتر در مراکز تعویض پلاک مستقر میشوند تنظیم سند نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر خارج از مراکز موکول به صدور مجوز از ثبت محل خواهد بود .

تبصره: تنظیم اسناد خودروهائی که محل تعویض پلاک و دفترخانه در یک شهر نباشد ونیزاسناد انتقال ارثی وانتقال اجرائی  توسط دفاتر اسنادرسمی بلامانع و شامل این ماده نخواهد بود .

ماده 14-اداره راهنمائی و رانندگی مکلف است به منظور تسریع در امور مراجعین، نسبت به پیش بینی و استقرار واحدهای اجرائیات، اداره آگاهی، شهرداری، ، باجه های بانک، دستگاه کارت خوان بانکی (به منظور پرداخت جرایم و دیون معوق رانندگی و عوارض شهرداری) اقدام نماید و شرکت مخابرات ایران نیز مکلف به ارائه زیرساخت لازم می باشد.

 به نقل ازهمکار ارجمندمون

سردفتر ۳ یزد جناب طباطبائی

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 10:0  توسط سید حسن سید باقری  |